Propozycja promocji Warszawy poprzez miejskie parki, przyjazne przestrzenie, oferujące mieszkańcom i turystom nowe możliwości, miejsca rekreacji, kontemplacji, upamiętnionej historii. Uproszczona mapa ukazuje lokalizacje parków i relacje między nimi, sposoby dojazdu (linie komunikacji miejskiej i szlaki rowerowe), a także, co istotne, ukazuje parki pod względem ich charakteru (np. stopnia zazielenienia). Proste piktogramy oznaczają na niej miejsca i obiekty charakterystyczne, czy po porostu atrakcje. Cały system obejmuje ulotkę promującą warszawskie parki oraz szereg tablic informacyjnych (ogólnomiejskich oraz dla poszczególnych parków), planów i znaków.
Pod wieloma względami system jest wizualnie spójny z funkcjonującym obecnie w Warszawie Miejskim Systemem Informacji (MSI).
Projekt jest właściwie gotowy do wdrożenia. Aby to się stało, niezbędne jest zaangażowanie zarządców parków miejskich, tj.: Urzędów Dzielnicy, Zarządu Oczyszczania Miasta, Zarządu Terenów Publicznych, Muzeum Narodowego w Warszawie...
W 2014 r. system został delikatnie odświeżony poprzez zastąpienie kroju pisma Frutiger Condensed (używanego w Miejskim Systemie Informacji) krojem Ardoise Narrow, stworzonym przez Typofonderie, co nadało projektowi znacznie bardziej nowoczesnego charakteru.
A proposition to promote Warsaw by showing the advantages of city parks. A simplified map shows the locations of parks and the connections between them, how to reach them, and also, importantly, it shows the parks in terms of their nature (e.g. the amount of green). The complete system includes a number of information boards (citywide, inside the parks and held at entrances to parks), maps and signs, as well as leaflets promoting Warsaw's parks.
In many ways, the system is visually consistent with the current City Wayfinding System (MSI).
The project is almost ready for implementation — to begin to implement it, the involvement of city authorities is necessary, namely: District Offices, Municipal Department of Sanitation, Municipal Department of Public Areas, National Museum in Warsaw...
In 2014 the whole project has been redesigned, by moving from Frutiger Condensed font (used in existing Warsaw Wayfinding System) into Ardoise Narrow by Typofonderie and gaining new, much fresher and professional look.
(Dyplom magisterski / Master's Degree — Academy of Fine Arts in Warsaw, prof. Ksawery Piwocki, as. Albert Salamon)
Back to Top