"Na zmianę" to eksperyment projektowy z udziałem młodych polskich designerów. Każdy z członków grupy stworzył jeden obiekt i włączył go w cykl ingerencji przez pozostałych "sprawców". Tytułowe hasło "na zmianę" opisuje metodę pracy, w której efekcie powstała kolekcja funkcjonalnych obiektów, będących jednocześnie zapisem cech wszystkich projektantów, którzy podjęli się ingerencji. Kluczowym aspektem całości jest proces projektowania i kolejne etapy rozwoju, które zostały udokumentowane i zaprezentowane 
w postaci filmu podczas Łódź Design Festival.
"In turns" is a design experiment involving young Polish designers. Each group member created one object and incorporated it into a series of interventions introduced by others. The title motif, 'in turns', refers to the method of work which will result in a collection of functional objects, a recording of features of all designers who decided to intervene.  At the same time, the title of the project touches upon the nature of 'turn' as a 'change'. The key aspect of the whole is the design process and subsequent stages of development, documented and presented in the form of a video during the exhibition.
2011 | Łódź Design Festival | Sprawcy 
Jan Kochański, Agnieszka Mazur, Kamila Niedźwiedzka, Przemek Ostaszewski, Maciek Sobczak, Nikodem Szpunar, Łukasz Wysoczyński, Małgorzata Żółkiewska
Back to Top